CD4

ค่า CD4 กับ Viral load มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ค่า CD4 กับ Viral load มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

By STD Ka

เมื่อเราติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแล้ว ไวรัสเอชไอวีจะเจาะเข้าไปในเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสเอชไอวี ทำให้ CD4 จำนวนลดลง  เมื่อ CD4  ลดลง ปริมาณ Viral Load เพิ่มขึ้น  เมื่อมีเชื้อเอชไอวี( HIV) อยู่ในร่างกายนานๆ  เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายมากขึ้นนั่นเอง ค่า CD4 คืออะไร CD4 cells ย่อมาจากคำว่า Cluster of …

Read more

CD4 คืออะไร ?

บทบาทสำคัญของ CD4 ในการสร้างสารภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค หากเปรียบร่างกายของเราเหมือนประเทศ ระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่เหมือนศูนย์บัญชาการของทหาร โดยคนปกติปกติค่า CD4 จะอยู่ระหว่าง 500–1,500 ต่อเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร เชื้อ HIV ที่เข้าสู่ร่างกายจะไปจับตัวกับ CD4 และเจาะเอาพลังงานที่อยู่ใน CD4 เพื่อใช้ในการแบ่งตัว ส่วน CD4 ที่ถูกเอชไอวีใช้ในการแบ่งตัวจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปและตายลงในที่สุด ทำให้ค่า CD4 ของร่างกายลดลงดังนั้น เมื่อมีการติดเชื้อ ...

Read more