ค่า VL

ค่า CD4 กับ Viral load มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ค่า CD4 กับ Viral load มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

By STD Ka

เมื่อเราติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแล้ว ไวรัสเอชไอวีจะเจาะเข้าไปในเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสเอชไอวี ทำให้ CD4 จำนวนลดลง  เมื่อ CD4  ลดลง ปริมาณ Viral Load เพิ่มขึ้น  เมื่อมีเชื้อเอชไอวี( HIV) อยู่ในร่างกายนานๆ  เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายมากขึ้นนั่นเอง ค่า CD4 คืออะไร CD4 cells ย่อมาจากคำว่า Cluster of …

Read more